Udržitelná doprava ve Zlíně

21.08.2018

Problémy s dopravou se ve Zlíně nyní a ani v budoucnosti nevyřeší dílčími opatřeními. Projekty, které tyto problémy řeší, musí takzvaně "táhnout za jeden provaz", musí se navzájem doplňovat a podporovat. Budoucnost dopravy blízká i vzdálenější musí vycházet z jasné vize, jak se bude město v příštích letech rozvíjet a jak zajistit spokojený život jeho občanů.

Plán udržitelné městské mobility (SUMP-Strategie udržitelné městské dopravy) je nástroj, s pomocí kterého je možné jednotlivé projekty propojovat. Zároveň nabízí zapojení občanů a jejich zájmových skupin, aby s politiky a odborníky společně problémy s dopravou řešili.

Samozřejmě není pochyb, že se musí urychleně připravit a v návaznosti na výstavbu dálnice D49 a dálničního přivaděče do Zlína vybudovat zásadní dopravní projekt, obchvat Zálešné. Dalším takovým strategickým projektem je výstavba Prštenské příčky v souvislosti s projektem elektrifikace železnice Zlín-Otrokovice. Ale těmito projekty to nemůže skončit. Je potřeba zpracovat přehlednou koncepci, jak má vypadat Zlín a doprava ve městě za deset, dvacet nebo třicet let, a v jakém pořadí a čase je potřebné tyto kroky realizovat. Není to jenom o případném omezení individuální automobilové dopravy, rozšíření městské hromadné dopravy nebo vyřešení problémů s parkováním, ale jsou to kroky řešící všechny tyto problémy společně a ve vzájemném souladu.

Základními kameny této koncepce pak musí být vyšší kvalita života a bezpečnost dopravy ve Zlíně.

Jaromír Schneider