Financování sportu ve Zlíně

11.06.2018

V posledním roce jsme nemohli nezaznamenat případy, které mají, a budou ještě mít, následky ve formě nutných změn financování a podpory sportu. Nemůžeme předvídat, co se odehraje na celostátní úrovni. Nicméně některé věci lze odhadnout již nyní. Poskytování dotací na provoz a investice ze státního rozpočtu projdou zcela jistě změnou. Pokud na tyto změny máme být připraveni, je potřeba připravit si strategii a o jejím naplnění jednat se všemi zainteresovanými příjemci dotací.

V jaké stavu se tedy nacházíme nyní?

Majetek (haly, hřiště a sportoviště) je v rukou jednotlivých oddílů, nebo SK Zlín či samotného města.
Samotné oddíly a SK Zlín nemají dostatek prostředků na zásadní investice do větších rekonstrukcí a oprav. Jsou tedy závislí na dotacích. Na ty státní však dosahují obtížně. Vzhledem ke společnému IČO v případě SK bude situace v budoucnu ještě horší. Oprávněně se tedy předpokládá, že dostanou dotace z města. Proč má ale Statutární město Zlín (dále "SMZ") dávat peníze do majetku, který není jeho? Ruku na srdce, kdo z nás investuje třeba do sousedovy nemovitosti?

Prostředky na provoz jsou rozdělovány klíčem, na kterém se zastupitelstvo v minulém období shodlo. Preferují podporovat především mládež a vetší skupiny sportujících. To je určitě v pořádku. K zamyšlení však zůstává, zda všechny organizace vedou oddělené účetnictví, a je tedy prokazatelné ke komu dotace směřuje, aby ji oddíl mohl následně i prokázat. Dalším rizikem je také uzavřít značně nevýhodnou smlouvu na pronájem sportoviště, které mají ve vlastním majetku a následně žádat SMZ o štědrou každoroční dotaci na provoz. I to by měla nová strategie eliminovat.

Co všechno by tedy nové nastavení mělo splňovat?

a) Zajistit, aby bylo možné v co největší míře čerpat dotace ze státního rozpočtu na provoz i investice.

b) V případě poskytování dotací ze strany SMZ nastavit průhlednost a prokazatelnost využití podpory pro mládež.

c) Investovat do majetku pouze v případě, že je majitelem SMZ.

d) V případě žádání podpory na provoz je nutné předložit smlouvu ze strany oddílu, které zajišťují jeho příjmy z pronájmu 1x ročně jako přílohu vyúčtování dotací poskytnutých ze strany SMZ.

e) Současně budeme trvat na takové formě poskytování dotací z rozpočtu SMZ, která nebude v rozporu s pravidly oprávněné podpory organizacím z veřejných rozpočtů. Chceme tak chránit sebe i tyto organizace do budoucna před možnými ekonomickými sankcemi.

Pokud vám připadá současný stav jako udržitelný a vyhovující, pak si opravdu pečlivě prohlédněte největší zlínská sportoviště. Jejich stav je mnohdy velmi tristní. SMZ opakovaně hospodaří s přebytkem několika set milionů korun. My bychom chtěli bychom těchto prostředků pravidelně investovat do rekonstrukcí velkých hal a sportovišť, ale pouze v případě, že budou v majetku SMZ. Podle dosavadních jednání se situace vyvíjí tak, že SK Zlín chce jednat o převedení pouze jednoho sportoviště, a to fotbalového stadionu. Pro hokejový stadion současné vedení radnice hledá jinou cestu.

Z mého pohledu je však důležitější přivést ke sportování i děti, které se mu dosud nijak nevěnují. Je zapotřebí vytvořit takové podmínky, které jim umožní alespoň rekreační sport. To se dá realizovat především ve školách a zájmových kroužcích, které by si jistě zasloužily větší podporu ze strany SMZ.

Mgr. Michal Cholek